Vẫn là một cuộc tranh luận giữa Static linking và Dynamic linking.

Các containers là liên kết tĩnh, FaaS là liên kết động. và các nguyên tắc về Cohesion, Coupling, Separation of concern và các principles khác của software architecture vẫn đang được tái khám phá bởi cộng đồng ML/DL Vấn đề…

Read More