Mức lương trung bình tại các tập đoàn công nghệ

Sau đây là mức lương trung bình hàng năm nhân viên nhận được: Airbnb: $277,419 Netflix: $256,246 Dropbbox: $250,068 Snapchat: $243,915 Uber: $235,373 Facebook: $224,003 Google: $202,818 Twitter: $200,042 Apple: $185,314 Microsoft: $143,858 Tesla: $140,625 Amazon: $134,608 IBM: $119,268 nguồn:…

Read More