Chia sẻ source code từ Infocom

Có rất nhiều lập trình viên kiệt suất đã đóng góp vào bộ source code này, có rất nhiều repositories với mỗi repo là một game khác nhau:
 1. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy

2. Planetfall

3. Shogun và Zork

Chắc chắn bạn sẽ học được nhiều thứ hay ho từ bộ mã nguồn này của Infocom.

Link:

https://github.com/historicalsource?after=Y3Vyc29yOnYyOpK5MjAxOS0wNC0xNVQyMDowNDowMy0wNzowMM4KzaKS&language=&q=&tab=repositories&utf8=%E2%9C%93

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *