Vẫn là một cuộc tranh luận giữa Static linking và Dynamic linking.

Các containers là liên kết tĩnh, FaaS là liên kết động. và các nguyên tắc về Cohesion, Coupling, Separation of concern và các principles khác của software architecture vẫn đang được tái khám phá bởi cộng đồng ML/DL

Vấn đề cốt lõi chúng ta cần nắm được là:

  • Container == bring all your dependencies along (“static linking”),
  • FaaS == only bring your code and get your dependencies from the environment (“dynamic linking”).
  • The cloud is just a big mainframe which abstracts from multiple physical devices.

Y Hoang

#dynamic linking, #static linking, #cohesion, #coupling, #Faas, #container

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *