Mức lương trung bình tại các tập đoàn công nghệ

Sau đây là mức lương trung bình hàng năm nhân viên nhận được:

Airbnb: $277,419

Netflix: $256,246

Dropbbox: $250,068

Snapchat: $243,915

Uber: $235,373

Facebook: $224,003

Google: $202,818

Twitter: $200,042

Apple: $185,314

Microsoft: $143,858

Tesla: $140,625

Amazon: $134,608

IBM: $119,268

nguồn: Paysa

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *