Will NT kernel be replaced with Linux kernel?

Cộng đồng cho rằng Microsoft sẽ thay thế NT Kernel bằng Linux kernel nhưng nhìn vào cái kiến trúc này thì thấy cả NT Kernel và Linux kernel đều đang run on top của một hypervisor. Có lẽ chúng ta phải chờ cho đến khi có một Hypervisor nằm trong một Hypervisor (về cơ bản là cũng không nhanh được 😀 ).

Nhưng điều tuyệt vời mà chúng ta thấy là cuối cùng thì họ có thể hợp nhất.

Y Hoang

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *